bannery_web_Topsafe_141015 bannery_web_Topsafe_1410152 bannery_web_Topsafe_1410153 bannery_web_Topsafe_1410154 bannery_web_Topsafe_1410155 bannery_web_Topsafe_1410156

Odpovědi na časté otázky

PROČ SE NA VĚTŠINĚ PLOCHÝCH STŘECH NOVĚ BUDOVANÝCH OBJEKTŮ SETKÁVÁME S KOTVICÍMI OKY NEBO NEREZOVÝMI LANY?

K navrhování a realizaci kotvicích bodů a zařízení na střechách dochází na základě nové legislativy převzaté do našich právních norem v rámci evropské integrace. Takové lanové úchyty, ať už samostatně umístěné nebo spojené nerezovými lany, slouží k ochraně osob proti pádu z výšek. Zlomovým pro oblast bezpečnosti je zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se přenáší částečná zodpovědnost za bezpečnost na stavbách na zadavatele staveb. Stavebníci (investoři) jsou tedy nově zodpovědní nejen za bezpečnost na staveništích, ale také za bezpečné užívání stavebních objektů v průběhu jejich celé životnosti, a to zejména s ohledem na nutnost provádět jejich bezpečnou údržbu, kontroly a případné opravy. A protože je jakákoliv kontrolní a údržbová činnost na střechách většinou spojená s rizikem pádu z výšky, tak se na střechy v souladu s platnou legislativou montují různé lanové úchyty a kotvicí zařízení.

JAK SE TAKOVÉ LANOVÉ ÚCHYTY POUŽÍVAJÍ?

Jakákoli osoba, která pracuje na šikmých plochách střech nebo podél nebezpečných okrajů plochých střech, musí být ochráněna proti pádu z výšky. V praxi to znamená, že každý pracovník pohybující se podél hrany pádu (to může být jak okraj střechy, tak i obruba světlíku, kterým by mohl propadnout) musí být vybaven osobními ochrannými prostředky (dále jen OOP). Jedná se mimo jiné o celotělový postroj a spojovací lano s tlumičem pádu, kterým musí být pracovník připojen ke kotvicímu bodu nebo poddajnému lanovému vedení. Taková oka a zařízení jsou navržena a umístěna na střeše tak, aby ve většině případů vůbec neumožnila pád přes okraj, jen v některých případech jsou pracovníci vystaveni riziku pádu z výšky. Jedná se například o vnější rohy objektů a podobně. Kotvicí bod nebo zařízení pak funguje v případě pádu osoby jako záchytný systém, který padajícího pracovníka zachytí včas, to znamená dříve, než by narazil na jakoukoliv níže položenou konstrukci.

JAKÉ POŽADAVKY MUSÍ TAKOVÁ ZAŘÍZENÍ SPLŇOVAT?

Protože jde o bezpečnost a zdraví osob, tak samozřejmě velice přísná. Lanové úchyty se proto vyrábějí většinou z nerezové oceli, což vylučuje možnost koroze a znehodnocení výrobku během jeho předpokládané životnosti. Požadavky na lanové úchyty stanovuje zejména ČSN EN 795, použití ostatních OOP se řídí řadou dalších přísných norem. Předpokladem pro spolehlivou funkci jsou také pravidelně prováděné revize kotvicích bodů a zařízení. Podstatné je nejen vlastní zařízení, ale také jeho spolupůsobení s podkladem. Je proto nutné také vždy prokázat, že jakýkoliv kotvicí bod je na střeše osazen správně a jeho odolnost proti uvolnění z nosného podkladu je pro daný účel vyhovující.

JE MOŽNÉ A VHODNÉ VYUŽÍVAT KOTVÍCÍ OKA TAKE NA ŠIKMÝCH STŘECHÁCH?

Možné to samozřejmě je, pro většinu krytin na šikmých střechách jsou ale vhodnější jiné kotvicí body. Klasické kotvicí oko s tyčovou podpěrou se vyskytuje často jen u výlezu na střechu, u hřebenů střech nebo tam, kde je ho možné kotvit do svislé stěnové konstrukce. V případě jeho kotvení k nosné konstrukci střechy na šikmých plochách je obvykle složité nebo přinejmenším nákladné řešit opracování jeho prostupu krytinou. Při navrhování takových případů si je ale třeba také uvědomit, že u šikmých střech nejsou pracovníci vystaveni jen riziku pádu z výšky na okrajích střech, ale také sklouznutí z plochy střechy, a to vždy při jejím sklonu větším než 25°. Proto se navrhuje rozmístění kotvicích bodů na šikmých střechách odlišným způsobem.

JAKÉ KOTVICÍ BODY TEDY PRO ŠIKMÉ STŘECHY DOPORUČUJETE?

To nelze jednoznačně stanovit s obecnou platností, protože záleží zejména na typu krytiny šikmé střechy a nosné, případně i podkladní konstrukci. Jedná-li se o skládanou krytinu, využívají se nejčastěji speciálně tvarované střešní háky. U nich je nutné zohlednit potřebu jejich využívání více osobami najednou a směr, kterým budou zatěžovány, často je nutné střešní háky využít i pro zavěšení žebříků. V případě, že je nutné umístit i na šikmou střechu s taškovou krytinou nerezové lano, tak se využívají kotvicí oka s tyčovou podpěrou kotvená z boku do krokví. Pro skládané krytiny z plochých šablon existuje rovná forma střešních háků. A v neposlední řadě pro plechové krytiny šikmých střech se využívají lanové úchyty kotvené ke stojatým drážkám. U tohoto typu kotvicích bodů je nutné zohlednit ještě druh použitého plechu, aby se vyloučilo riziko koroze. Lanové úchyty určené pro falcované plechové krytiny pak existují v provedení s oky, háky
nebo i se speciálními úchytkami pro nerezová lana.

JE MOŽNÉ VYUŽÍVAT OKA ZACHYTNÉHO SYSTÉMU ZÁROVEŇ JAKO KOTVICÍ BODY PRO ÚDRŽBU FASÁD HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM?

Ne, toto bohužel ve valné většině možné není, protože většina výrobců lanových úchytů ve svých návodech striktně vylučuje jakoukoliv možnost zavěšování osob nebo předmětů na jednotlivé kotvicí body. To je dáno tím, že většina lanových úchytů určených výhradně pro ochranu osob proti pádu z výšek je dimenzována tak, aby v případě pádu osoby svojí deformací přispěla k útlumu pádu osoby zachycené na spojovacím laně. Na trhu ale existují také výrobky, které toto dvojí využití umožňují. Některé kotvicí body lze proto navrhnout tak, aby vyhovovaly oběma účelům. Je však nutné zvolit speciální typy prvků masivní konstrukce. U takových kotvicích bodů nedochází k deformaci při tomto typu zatížení. Poloha těchto bodů na střeše musí ale zohledňovat mnoho podmínek, protože je na ně kladeno více požadavků současně. V každém případě musí být projektant takového systému o zamýšleném využití lanových úchytů také pro horolezce informován vždy předem!