bannery_web_Topsafe_141015 bannery_web_Topsafe_1410152 bannery_web_Topsafe_1410153 bannery_web_Topsafe_1410154 bannery_web_Topsafe_1410155 bannery_web_Topsafe_1410156

Normové a zákonné požadavky

Normové požadavky

ČSN 731901 – Navrhování střech – Základní ustanovení

 

5.6  Bezpečnost při užívání

5.6.1  Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup podle účelu. Není-li jiný požadavek, musí být umožněn přístup pro provádění kontroly a údržby střechy i zařízení umístěných na střeše.

5.6.2  Střecha musí být přiměřeně plánovanému provozu vybavena zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění jejich pomůcek při provádění kontroly, údržby i oprav střechy nebo zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy.

místa, kde je potřeba tohle řešit pak upravuje poznámka pod bodem 5.6.2:

POZNÁMKA: Bezpečnost osob je třeba řešit například u volných okrajů střešních ploch, u vyústění šachet a světlíků, na plochách o velkém sklonu, v okolí nebezpečných technologických zařízení apod.

 

Dále seznam norem souvisejících se systémy ochrany proti pádu a příslušenstvím (OOPP):

 

ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení

ČSN EN 517 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky

ČSN EN 341:2012 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Slaňovací zařízení pro záchranu

ČSN EN 353-1:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky- Pohyblivé zachycovače pádu - pevné vedení

ČSN EN 353-2:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Pohyblivé zachycovače pádu - poddajné vedení

ČSN EN 354:2011 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky- Spojovací prostředky

ČSN EN 355:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu

ČSN EN 358:2001 OOPP - Pásy pro pracovní polohování, ...

ČSN EN 360:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu

ČSN EN 361:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje

ČSN EN 362:2005 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky

ČSN EN 363:2008 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Systémy zachycení pád

ČSN EN 365:2005 OOPP - Všeobecné požadavky na návody k používání a značení

ČSN EN 397:2012 Průmyslové ochranné přilby

 

Zákonné požadavky

Zákon č. 309/2006 Sb.o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky

HLAVA I
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY
§ 2  
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána  a  vybavena  tak,  aby  pracovní  podmínky pro   zaměstnance z hlediska bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci   odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí   a pracoviště, aby …...

 

HLAVA II
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 23

Do  vydání prováděcích  právních předpisů k provedení § 2 odst. 2, § 4   odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle   a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost   a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

§ 3

(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

(2)Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

(3)Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

§ 4

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

Příloha I.
Zajištění proti pádu technickou konstrukcí

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.

 

Příloha II.
Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy),

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu).

3.Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje),

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance.

 

Příloha VI.
Práce na střeše

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,

c) propadnutí střešní konstrukcí.

 

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.